Shasirae Harvey

May 15, 2018

Shasirae Harvey / 2018 / 5’10 / LBJ

  • Led LBJ to 26-9 record as a senior